top of page
Search
  • Writer's pictureDyżurny Saper

Zmiana w Rozporządzeniu o Aplikacji Mobilnej? Składamy wniosek do Premiera.

W nawiązaniu do Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 roku,

w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób,

wnosimy o:

Zmianę zapisów dotyczących aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób, na zapisy wymuszające oprogramowanie będące funkcjonalnym odpowiednikiem oprogramowania taksometru poprzez:

  • zmianę funkcji oprogramowania aplikacji mobilnej zawartej treścią rozporządzenia w par. 2 pkt. 1) lit. a),

  • oprogramowanie aplikacji mobilnej funkcją spełniającą wskazania przebytej drogi zgodnie z równorzędną funkcjonalnością oprogramowania taksometru,

  • uzupełnienie aplikacji mobilnej o funkcję umożliwiającą włączenie i wyłączenie przez kierowcę naliczania opłaty za przewóz.

U Z A S A D N I E N I E


Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.4) art. 13b dopuszczono możliwość pobierania opłaty za przejazd taksówką na podstawie wskazań aplikacji mobilnej.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym art. 2 pkt. 43 w brzmieniu:

„ taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony,

przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z

kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:

a) taksometru albo

b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.4)”

stanowi, w jakie urządzenia jest wyposażona taksówka, oraz że na podstawie ich wskazań jest pobierana należność za przewóz osób.

Bezsprzecznym jest, że żaden przepis w/w ustawach nie dopuszcza możliwości pobierania opłaty za przejazd taksówką na podstawie mierzonej wirtualnie przebytej drogi niezależnie od zastosowanych rodzajów urządzeń pomiarowych. Oznacza to, że za przebytą drogę na tym samym odcinku i w tym samym czasie, niezależnie od zastosowania różnych urządzeń, tj. taksometru lub aplikacji mobilnej, wskazania ich winny być o tej samej wartości.

Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 roku, w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób, określono wymogi, jakie powinna spełniać aplikacja mobilna. Oprogramowanie aplikacji mobilnej określone rozporządzeniem w par. 2. pkt. 1) lit a) w brzmieniu:

„wyliczanie orientacyjnej długości trasy przewozu przy użyciu systemu nawigacji satelitarnej”,

wskutek różnych zakłóceń oraz przede wszystkim wirtualnego wyliczania drogi, nie zapewnia rzeczywistych i wiarygodnych wskazań. Funkcja ta nie jest tożsama z funkcją (oprogramowaniem) zastosowaną w taksometrze, albowiem taksometr wylicza rzeczywistą długość przebytej drogi a nie orientacyjną. Sprawia to, że wskazania aplikacji w tych samych warunkach za każdym razem będą różne, ponieważ zbyt wiele czynników zewnętrznych ma na nie wpływ.

Niezależnie od powyższego funkcjonalność aplikacji mobilnej opisana w/w rozporządzeniem pozbawia przedsiębiorców wykonujących przewozy osób możliwości wykonywania usług, gdyż nie ma ona funkcji umożliwiającej włączenie i wyłączenie naliczania należności przez wykonującego przewóz.

W związku z powyższym zwracamy się jak na wstępie.


720 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page