top of page

S T A T U T 

SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO TAKSÓWKARZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

R O Z D Z I A Ł I

Nazwa, charakter, teren działania, siedziba Związku,

Par. 1.

1. Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Związkiem, jest

samorządną organizacją zawodową, działającą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Związek działa na podstawie Ustawy z dnia 26.06.1991 roku o związkach zawodowych / Dz. U.nr.55 poz. 234 /.

Par. 2.

Związek jest organizacją samorządną, niezależną od organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych, pracodawców i innych organizacji społeczno-zawodowych.

Par. 3.

Działalność Związku oparta jest na wartościach demokratycznych i praworządności.

Prowadzi działalność w zakresie obrony praw, godności i interesów pracowniczych oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.

Par. 4.

1. Związek może zbywać i nabywać majątek trwały i ruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania,

prowadzić działalność gospodarczą, pozywać i być pozywanym.

2. Związek odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Związku nie odpowiadają

wobec osób trzecich za zobowiązania Związku.

3. Związek nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Związku.

Par. 5.

1. Związek obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

Par. 6.

Związek używa pieczęci z nazwą związku i znakiem graficznym ustalonym przez Kongres Krajowy Związku.

R O Z D Z I A Ł I I

Postanowienia ogólne, zadania i formy działania,

Par. 7.

1. Związek jest organizacją samorządną, powołaną do ochrony godności, praw i interesów pracowniczych,

zawodowych i socjalnych swoich członków w ramach obowiązującego porządku prawnego.

2. Celem Związku jest: obrona praw, godności i interesów pracowniczych, a w szczególności:

– wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,

– przeciwdziałanie bezrobociu oraz pomoc członkom Związku, podejmowanie działań w tworzeniu nowych

miejsc pracy,

– ochrona interesów materialnych, socjalnych, zdrowotnych, praw pracowniczych i kulturalnych,

– obrona i ochrona warunków socjalno-bytowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wynagrodzenia z tytułu

wykonywanej pracy,

– przeciwdziałanie i prowadzenie starań w usuwaniu nieprawidłowego działania, pracodawców, administracji

państwowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji społeczno-zawodowych, naruszających prawa

i uprawnienia pracownicze, zawodowe i wynagrodzenia za wykonywaną pracę,

– zapewnianie członkom, warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowej,

– podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska,

– przyczynianie się do kształtowania dobrych stosunków międzyludzkich i szerzenie aktywnej postawy dla dobra

Ojczyzny,

Par. 8.

Związek realizuje swoje cele poprzez:

1. współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawcami i

innymi organizacjami społeczno zawodowymi,

2. reprezentowanie swoich członków wobec władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego,

pracodawców i innych organizacji społeczno-zawodowych,

3. udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia praw pracowniczych,

zawodowych i wynagrodzenia oraz ochronę miejsc pracy i tworzenie nowych miejsc pracy,

4. publiczne opiniowanie przepisów i projektów dotyczących życia ludzi pracy, reprezentacji pracowniczych,

uczestnictwa pracowników w zarządzaniu, ustawodawstwa socjalnego oraz kluczowych decyzjach podziału

narodowego, podziale funduszu spożycia społecznego zaopatrzenia rynku, kierunkach inwestycji, gospodarce

finansowej, kształtowania cen i płac, oraz w innych sprawach istotnych dla ludzi pracy,

5. przedkładanie własnych projektów aktów prawnych, planów społeczno-gospodarczych, oraz inicjowanie zmian,

6. popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju oświaty, nauki i postępu technicznego,

rozwoju kultury, tworzenia warunków do odpoczynku po pracy, działalności oświatowo kulturalnej,

7. współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia,

8. udzielanie pomocy materialnej członkom Związku, organizowanie i inicjowanie samopomocy członkom,

szkoleń związkowych i przekwalifikowania zawodowego,

9. tworzenie funduszy celowych, w tym szkoleniowego, eksperckiego, pomocy bezrobotnym, strajkowego,

mieszkaniowego,

10. prowadzenie okresowej kontroli stanowisk pracy względem ich bezpieczeństwa i higieny oraz podejmowanie

przewidzianych prawem działań w przypadku występowania zagrożeń dla życia lub zdrowia,

11. prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu ludzi pracy i poziomem kosztów utrzymania,

12. zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień pomiędzy Związkiem a

pracodawcą,

13. informowanie członków Związku o działaniach Związku,

14. prowadzenie własnej działalności publicystycznej w środkach masowego przekazu a także własnej działalności

wydawniczej,

15. prowadzenie działalności gospodarczej świadcząc usługi transportowe w tym transport osobowy taxi, łączności

w systemie radio-taxi oraz wydawniczej i reklamowej z przeznaczeniem pozyskanych środków na zadania

statutowe i finansowania działalności Związku,

16. obronę praw i godności człowieka oraz przeciwdziałanie przejawom patologi społecznej,

17. organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadku istotnego naruszenia praw i interesów

członków Związku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, proklamowanie strajku,

Par. 9.

Dla realizowania swoich celów, określonych w par. 8., Związek może współpracować, zawierać porozumienia i umowy z innymi związkami zawodowymi, organami władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego,

pracodawcami, organizacjami gospodarczymi i innymi organizacjami społeczno – zawodowymi w kraju i zagranicą oraz wstępować we wszystkie dopuszczalne powiązania organizacyjno prawne.

Par. 10.

Za szczególne zasługi, położone w realizacji zadań Związku, mogą być nadawane przez Związek, honorowe odznaki, godność honorowego Przewodniczącego Związku, oraz przedkładanie wniosków do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o nadanie odznaczeń państwowych.

R O Z D Z I A Ł I I I

akcja protestacyjna, strajk,

Par. 11.

1. Rozwiązywanie i rozstrzyganie sporów z organami władzy i administracji państwowej lub pracodawcą winno być

na drodze negocjacji i porozumienia.

2. W razie nie osiągnięcia porozumienia lub zagrożenia czy naruszenia praw i interesów członków związku,

Związek może podjąć akcję protestacyjną do strajku włącznie.

3. Zarząd Krajowy Związku, organizuje i kieruje, akcją protestacyjną lub strajkiem oraz ogłasza ich rozpoczęcie i

zakończenie.

4. Związek może wziąść udział w akcjach protestacyjnych lub strajku, organizowanych przez inne związki

zawodowe lub organizacje do tego uprawnione.

5. Uchwałę o podjęciu akcji protestacyjnej lub strajku, jego form organizacyjnych, zasięgu i zakończenia oraz

przystąpienia do udziału organizowanych przez inne związki zawodowe lub organizacje uprawnione, podejmuje

bezwzględną większością głosów, Zarząd Krajowy Związku, z zachowaniem porządku prawnego obowiązującego

w Rzeczypospolitej Polskiej.

R O Z D Z I A Ł I V

Członkowie, ich prawa i obowiązki,

 

Par. 12.

1. Związek zrzesza osoby, wykonujące pracę pozyskując środki utrzymania z innej podstawy prawnej niż stosunek

pracy, w szczególności prowadzące działalność transportową, przewóz osób i bagażu taksówką osobową.

Członkami Związku mogą być także, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę bez względu na rodzaj

zawartej umowy, osoby zatrudnione na podstawie członkostwa /wyboru, powołania, mianowania/ a także

bezrobotni, emeryci, renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową.

Utrata zatrudnienia, zdolności do pracy /wiek, choroba/, nie oznaczają utraty członkostwa.

2. Członkiem Związku nie może być osoba, będąca jednocześnie pracodawcą lub członkiem innego związku

zawodowego oraz osoba co do której mają ograniczenia wynikające z odrębnych ustaw.

Par. 13.

1. Przystąpienie do Związku jest dobrowolne.

Członek Związku w każdym czasie może wypowiedzieć swoje członkostwo.

2. Członkostwo w Związku nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Koła, po złożeniu pisemnej deklaracji o

zamiarze przystąpienia do Związku, zarekomendowanej przez aktualnego członka Związku.

3. W przypadku braku koła w regionie, deklarację przyjmuje Zarząd Krajowy.

Par. 14.

Członkostwo w Związku ustaje na skutek:

1. wystąpienia ze Związku,

2. skreślenia z rejestru członków lub wykluczenia,

3. zgonu,

Par. 15.

1. Skreślenie z rejestru członków lub wykluczenie, następuje uchwałą Zarządu Koła właściwego dla członka

Związku, powziętą z inicjatywy własnej lub innych władz Związku, w przypadku, gdy członek nie płaci składek

członkowskich przez okres co najmniej sześciu miesięcy, postępuje w sposób sprzeczny ze statutem i programem

Związku, postępuje w sposób nie licujący zgodnością członka Związku, naruszył postanowienie zawarte

w par. 12 ust. 2 statutu Związku.

2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego

Zebrania Koła w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej uchwały, a od jego negatywnej decyzji do

Zarządu Regionalnego w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

W przypadku braku Zarządu Regionalnego przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Krajowego w terminie

21 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

3. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Koła bądź przez Zarząd Regionu lub Zarząd Krajowy uchwała

o wykreśleniu lub wykluczeniu ulega zawieszeniu. Decyzja Zarządu Regionu lub Zarządu Krajowego jest

ostateczna.

4. Nie przysługuje prawo odwołania się od uchwały wykluczającej członka Związku ze Związku w skutek

naruszenia postanowienia zawartego w par. 12 ust. 2. statutu Związku.

5. Jeżeli członek zalega w opłacie składki członkowskiej powyżej trzech miesięcy, może być zawieszony w prawach

członka, przez właściwy dla niego Zarząd lub Przewodniczącego Koła, do czasu uregulowania należności.

Par. 16.

Członek Związku ma prawo:

1. brać czynny udział w życiu Związku,

2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku /bierne i czynne prawo wyborcze/,

3. składania wniosków, postulatów do władz Związku,

4. korzystania z pomocy Związku w obronie swoich praw i interesów,

5. korzystania z mienia Związku,

6. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,

7. otrzymywać ze Związku, pomoc finansową w czasie pozostawania bez pracy w skutek działalności związkowej

oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych,

8. być na bieżąco informowanym o decyzjach i działaniach wszystkich instancji Związku,

9. brać udział w zebraniach na których władze Związkowe podejmują uchwały dotyczące jego osoby,

10. korzystać z pomocy socjalnej Związku, urządzeń kulturalnych sportowych i innych, będących do dyspozycji

Związku,

Par. 17.

Członek Związku jest zobowiązany:

1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie opłacać składki członkowskie,

2. brać czynny udział w życiu związkowym,

3. uczestniczyć w zebraniach związkowych w jednostkach organizacyjnych do których przynależy,

w posiedzeniach władz związkowych do których został wybrany a w szczególności w zebraniach

sprawozdawczo-wyborczych,

4. solidarnie uczestniczyć w akcjach protestacyjnych lub strajku podejmowanych przez Związek oraz nie brać

udziału bez zgody władz Związku w akcjach organizowanych przez inne związki zawodowe lub organizacje,

5. przyczyniać się do kształtowania dobrych stosunków międzyludzkich i aktywnej postawy dla dobra Ojczyzny.

R O Z D Z I A Ł V

Władze i struktura organizacyjna Związku ,

 

Par. 18.

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są Koła, organizowane na zasadzie terytorialnej lub

środowiskowej.

W skład koła musi wchodzić co najmniej dziesięciu członków.

2. Co najmniej pięć kół, działających na terenie jednego województwa, tworzą Region.

3. Koła wchodzą w skład Regionu, na którym terenie są ich siedziby.

Koła, działające na terenie nie objętym zasięgiem regionu podlegają bezpośrednio Zarządowi Krajowemu.

4. Zarządy poszczególnych stopni prowadzą ewidencję członków.

Par. 19.

Naczelnymi władzami Związku są:

1. Kongres Krajowy

2. Zarząd Krajowy

3. Krajowa Komisja Rewizyjna

Par. 20.

1. Kadencja wszystkich władz Związku trwa pięć lat.

2. Wszystkie władze Związkowe pochodzą z wyboru.

3. Obowiązują podstawowe zasady wyborcze:

a/ głosowanie jest jawne chyba że statut przewiduje głosowanie tajne,

b/ nie ogranicza się liczby kandydatów

c/ głosuje się na poszczególnych kandydatów,

d/ do władz Związku nie może być wybrana osoba, która nie jest aktualnym członkiem związku,

e/ wybory, przeprowadzone na zebraniach kół, Kongresach, są ważne gdy bierze w nich udział co

najmniej połowa uprawnionych członków lub delegatów,

f/ kandydatem może być tylko, osoba uprawniona do głosowania na zebraniach lub Kongresach,

podczas którego dokonuje się wyboru.

Par. 21.

Najwyższą władzą Związku jest Kongres Krajowy a pomiędzy jego posiedzeniami, najwyższą władzą jest

Zarząd Krajowy.

Par. 22.

1. Kongres Krajowy odbywa się co najmniej raz w roku i ma charakter informacyjno-sprawozdawczy.

Kongres zwołuje Zarząd Krajowy.

2. W razie szczególnego zagrożenia interesów Związku, na wniosek co najmniej 2/3 Zarządów Regionalnych

względnie 2/3 delegatów lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Krajowy obowiązany jest zwołać

nadzwyczajny Kongres Krajowy w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Kongresu Krajowego przez Zarząd Krajowy w tym terminie, może

go zwołać Krajowa Komisja Rewizyjna.

3. Po upływie kadencji władz Krajowych Związku, Zarząd Krajowy zwołuje Kongres Krajowy sprawozdawczo-

– wyborczy, nie później jak do trzech miesięcy od daty upływu kadencji.

Zarząd Krajowy może z własnej inicjatywy zwołać nadzwyczajny Kongres Krajowy.

Par. 23.

1. Do udziału w Kongresie Krajowym z głosem decydującym, uprawnieni są delegaci wybrani na Kongresach

Regionalnych lub na zebraniach kół działających przy Zarządzie Krajowym.

2. Do czasu wyboru delegatów na Kongres Krajowy przez Kongresy Regionalne lub na zebraniach Kół działających

przy Zarządzie Krajowym, do udziału w Kongresie Krajowym z głosem decydującym uprawnieni są wszyscy

członkowie Związku.

3. Zarząd Krajowy określa liczbę delegatów z poszczególnych regionów i kół, uwzględniając

liczebność kół i organizacji regionalnych.

4. Mandat delegata zachowuje ważność do otwarcia kolejnego Kongresu Krajowego.

Mandat wygasa wskutek, śmierci delegata, wystąpienia z Związku lub odwołania przez wyborców albo

rezygnacji.

Par. 24.

1. Do kompetencji Kongresu Krajowego należy:

1/ uchwalanie zmian statutu,

2/ podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich członków i struktur Związku, które nie zostały

wyrażanie określone i zastrzeżone w statucie,

3/ ustalanie składki członkowskiej, budżetu i zasad ich podziału,

4/ uchwalanie programu działania Związku,

5/ wybór Prezesa Związku i jego zastępcy, /V-ce Prezes/

6/ wybór Zarządu Krajowego i Krajowej Komisji Rewizyjnej,

7/ rozpatrywanie sprawozdań Prezesa Związku, Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej

oraz udzielanie im absolutorium,

8/ podejmowanie uchwał w treści zapisu w par. 10. statutu Związku,

2. Do ważności uchwał Kongresu Krajowego niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy liczby

uprawnionych członków lub delegatów.

Kongres podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów.

3. Przy uchwałach o zmianie statutu, obowiązuje bezwzględna większość głosów uprawnionych do

udziału w Kongresie Krajowym członków lub delegatów.

4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym chyba że statut przewiduje głosowanie tajne.

Na żądanie co najmniej 1/4 obecnych członków lub delegatów przewodniczący Kongresu zarządza

tajne głosowanie.

Par. 25.

Zarząd Krajowy jest władzą nadrzędną wobec zarządów regionu, kół i innych struktur organizacyjnych tworzonych dla realizacji celów i zadań statutowych Związku.

Par. 26.

1. Zarząd Krajowy składa się od 3 do 7 członków, wybranych w głosowaniu tajnym przez Kongres Krajowy.

2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:

1/ realizacja uchwał Kongresu Krajowego,

2/ reprezentowanie całego Związku wobec władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego,

pracodawców, instytucji gospodarczych i innych organizacji społeczno – zawodowych,

3/ koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych Związku,

4/ wybór ze swego grona Skarbnika Związku, osób funkcyjnych,

5/ podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej i jej formach organizacyjnych,

6/ uchwalanie zmian w statucie par. 8. ust. 15., na zapis umożliwiający rozszerzenie działalności gospodarczej,

innej od wskazanej w tym paragrafie.

7/ prowadzenie ewidencji członków i kół, podlegających bezpośrednio pod Zarząd Krajowy..

8/ udzielanie pomocy członkom, w tworzeniu kół i Zarządu Regionalnego,

9/ rozwiązywanie koła lub zarządu regionu, których działalność narusza statut i jest sprzeczna z prawem

i interesem Związku,

10/ uchwalanie wysokości wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na rzecz Związku i pracowników

zatrudnionych przez Zarząd Krajowy,

11/ powoływanie i odwoływanie komisji celowych, powoływanych do współdziałania i realizowania zadań

statutowych Związku,

12/ podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych dla innych władz Związku,

3. W skład Zarządu Krajowego wchodzą: Prezes i V-ce Prezes Związku.

4. W zebraniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Krajowej Komisji

Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

5. Do ważności uchwał Zarządu Krajowego, niezbędny jest udział w głosowaniu bezwzględna większość członków

zarządu krajowego.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych jeżeli statut nie mówi inaczej.

Par. 27.

Wybór Prezesa i V-ce Prezesa Związku dokonywany jest przez Kongres Krajowy w głosowaniu tajnym.

Par. 28.

Prezes Związku, reprezentuje Związek na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu Krajowego, zobowiązany jest do

nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Krajowego.

Dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd Krajowy, Prezes Związku jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Par. 29.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, składania oświadczeń oraz podpisywania umów w imieniu Związku upoważniony jest, Prezes Związku jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu Krajowego przy czym jednym z nich musi być V-ce Prezes lub Skarbnik Związku.

Par. 30.

1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, wybranych przez Kongres Krajowy w głosowaniu

tajnym.

2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3. Komisja działa w oparciu o statut Związku i regulaminów wewnętrznych.

Par. 31.

Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1/ prowadzenie bieżących i roboczych kontroli działalności Związku a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,

2/ przedstawianie uwag i wniosków Zarządowi Krajowemu i Prezesowi Związku, dotyczących działalności

Związku,

3/ składanie Kongresowi Krajowemu sprawozdania ze swojej działalności, wyników kontroli oraz wniosku

w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Związku i Zarządowi Krajowemu przez Kongres Krajowy.

Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, nie może wchodzić w skład innych organów Związku.

Par. 32.

Władzami w regionie są:

1. Kongres Regionalny

2. Zarząd Regionu

3. Regionalna Komisja Rewizyjna

Par. 33.

1. Kongres Regionalny zwoływany jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Regionu.

Przed upływem kadencji Zarząd Regionu zwołuje Kongres Regionalny o charakterze sprawozdawczo –

– wyborczym w terminie około miesiąca przed upływem kadencji, nie później jak do miesiąca po upływie

kadencji.

2. Nadzwyczajny Kongres Regionalny może być zwołany na wniosek 2/3 delegatów kół względnie na wniosek

Regionalnej Komisji Rewizyjnej w terminie do dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu

Regionalnego.

W razie nie zwołania Nadzwyczajnego Kongresu Regionalnego przez Zarząd Regionu, zwołuje go

Regionalna Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajny Kongres Regionalny może zostać zwołany z inicjatywy Zarządu Krajowego lub Krajowej Komisji

Rewizyjnej.

Par. 34.

1. W Kongresie Regionalnym uczestniczą z głosem decydującym uprawnieni delegaci. Zarząd Regionu ustala liczbę

delegatów uwzględniając liczebność kół.

2. Mandat delegata zachowuje ważność do otwarcia Kongresu Regionalnego.

3. Do ważności uchwał podejmowanych przez Kongres Regionalny niezbędny jest udział co najmniej połowy

uprawnionych delegatów.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez biorących udział w głosowaniu.

Par. 35.

Do kompetencji Kongresu Regionalnego należy:

1/ uchwalanie programu działania Związku w regionie,

2/ wybór Przewodniczącego Regionu, członków Zarządu, Regionalnej Komisji Rewizyjnej, w liczbie przez siebie

określonej,

3/ wybór delegatów na Kongres Krajowy,

4/ rozpatrywanie sprawozdania Przewodniczącego Regionu, Zarządu Regionu, Regionalnej Komisji

Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium organom regionu.

5/ ustalanie wysokości składek członkowskich określonych uchwałą przez Kongres Krajowy,

6/ podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku działających w regionie, oprócz tych,

których podejmowanie zostało wyraźnie zastrzeżone dla innych władz i organów Związku.

Par. 36.

1. Zarząd Regionu jest władzą nadrzędną wobec zarządów kół, członków i innych struktur organizacyjnych

tworzonych dla realizacji zadań i celów statutowych działających w regionie.

2. Do kompetencji Zarządu Regionu należy:

1/ kierowanie Związkiem w regionie,

2/ realizowanie uchwał Kongresu Krajowego, Kongresu Regionalnego, Zarządu Krajowego,

3/ prowadzenie ewidencji kół i członków,

4/ ustalanie wytycznych bieżącej działalności Związku w regionie, utrzymywanie ścisłej współpracy z Zarządem

Krajowym,

5/ wybór ze swego grona osób funkcyjnych według zapotrzebowania,

6/ reprezentowanie Związku w regionie wobec władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego,

pracodawców, instytucji gospodarczych i innych organizacji społeczno -zawodowych,

7/ powoływanie i odwoływanie komisji celowych, powoływanych dla realizacji zadań statutowych,

8/ rozwiązywanie koła lub zarządu koła, których działalność narusza prawa i obowiązki określone w statucie

i jest sprzeczna z interesem Związku,

9/ podejmowanie działań które nie są zastrzeżone dla innych władz Związku,

3. W skład Zarządu Regionu wchodzi Przewodniczący Regionu.

4. Do określenia kompetencji Przewodniczącego Regionu stosuje się odpowiednio par.28 statutu.

Par. 37.

Do określenia uprawnień Regionalnej Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio par. 31. z tym, że kontroluje władze i struktury Związkowe w swoim regionie oraz zgodność ich działań z uchwałami Zarządu Krajowego i Kongresu Krajowego.

Par. 38.

Władzami koła Związku są:

1/ Walne Zebranie członków koła,

2/ Zarząd Koła,

Par. 39.

1. Walne Zebranie koła zwoływane jest co najmniej raz w roku z inicjatywy Zarządu Koła lub

Przewodniczącego Koła.

Przed upływem kadencji Zarządu Koła, Zarząd zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Koła na wniosek 2/3 członków koła wciągu jednego miesiąca

od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu Koła.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła może być zwołane z inicjatywy władz nadrzędnych Związku

w określonym przez nich terminie.

Par. 40.

1. W Walnym Zebraniu Koła uczestniczą z głosem decydującym uprawnieni członkowie.

2. Do ważności podejmowanych uchwał niezbędny jest udział co najmniej połowy uprawnionych członków.

Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów przez biorących udział w głosowaniu.

Par. 41.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:

1/ uchwalanie programu działalności Koła ,

2/ wybór Przewodniczącego Koła,

3/ wybór Zarządu Koła w liczbie określonej przez siebie,

4/ wybór delegata na Kongres Regionalny lub Krajowy,

5/ rozpatrywanie sprawozdania Przewodniczącego Koła i Zarządu oraz udzielanie im absolutorium,

6/ podejmowanie uchwał wiążących dla członków Koła oprócz tych których podejmowanie zostało wyraźnie

zastrzeżone dla innych władz i organów Związku,

7/ rozwiązywanie Koła z własnej inicjatywy,

8/ ustalanie wysokości składek członkowskich określonych uchwałą przez Kongres Krajowy,

Par. 42.

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

1/ kierowanie działalnością koła,

2/ informowanie członków o działalności całego Związku,

3/ prowadzenie ewidencji członków koła,

4/ rozpatrywanie wniosków i postulatów członków koła,

5/ utrzymywanie ścisłej współpracy z Zarządem Regionu i innymi organami Związku,

6/ podejmowanie działań zgodnie z zawartą treścią w statucie.

Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd Koła, mają zastosowanie odpowiednio określone w par.40.

Par. 43.

Przewodniczący Zarządu Koła kieruje pracami Zarządu Koła, jest zobowiązany do nadzoru i egzekwowania

wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Koła.

R O Z D Z I A Ł V I

Fundusze i majątek Związku,

Par. 44.

1.Fundusze Związku tworzone są:

1/ ze składek członkowskich,

2/ z wpłat członkowskich na fundusze celowe,

3/ z zapisów, darowizn, dotacji, i innych niestałych dochodów,

4/ z dochodów z majątku Związku oraz prowadzonej – za zgodą odpowiednich władz Związku z działalności

gospodarczej,

2. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka, papiery wartościowe i inne aktywa.

Par. 45.

1. Podstawą działalności finansowej władz Związku są budżety obejmujące środki finansowe będące

w dyspozycji tych władz.

2. Budżety uchwala się na okresy kwartalne, półroczne lub roczne w zależności od potrzeb.

3. Budżety Związku są jawne.

Par. 46.

1. Szczegółowe zasady płatności, zasady podziału kwot uzyskanych ze składek między organizacje strukturalne

Związku określa Kongres Krajowy w uchwale finansowej.

2. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Kongresu Krajowego.

3. Wobec organizacji regionalnych, kół nie parcypujjących w kosztach działania władz wyższego szczebla mogą być

zastosowane sankcje, od upomnienia do skreślenia włącznie z rejestru Związku.

R O Z D Z I A Ł V I I

Postanowienia końcowe

 

Par. 47.

1. Kadencja władz Związku trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem wpisu do Rejestru Sądowego Związku.

2. Ustępujące władze Związku pełnią obowiązki zgodnie z zapisem statutowym i Rejestrem Sądowym do czasu

uzyskania wpisu do Rejestru Sądowego Związku nowo wybranych władz Związku.

Par. 48.

Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Kongresu Krajowego większością 3/5 głosów przy obecności

4/5 członków lub delegatów uprawnionych do udziału w Kongresie Krajowym.

Kongres Krajowy podejmuje uchwałę o przeznaczeniu pozostawionego majątku.

Uchwała staje się prawomocna z chwilą zatwierdzenia przez co najmniej połowę zarządów regionalnych.

Par. 49.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut uchwalono w dniu 19.02.2000 r.

bottom of page