top of page
Search
  • Writer's pictureDyżurny Saper

Wniosek do Sądu Administracyjnego. Rozporządzenie o przeglądach taksówek niezgodne z Ustawą.

Działając na podstawie ustawy o związkach zawodowych /Dz. U. 1991 Nr 55 poz. 234 z dnia 23 maja 1991 r./, Samorządny Związek Zawodowy Taksówkarzy R.P. z siedzibą w Warszawie zaskarża:

  • przepis par. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. /Dz. U. Z dnia 20 grudnia 2019 r. poz. 2466/ zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach w brzmieniu: „ w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli w pkt 3.1 w kolumnie trzeciej pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji, jeżeli występuje.”

Wnosimy o:

  • uchylenie w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2019 r. /Dz. U. z dnia 20 grudnia 2019 r. poz. 2466/ zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach przepisu zawartego w par. 1 pkt. 2 brzmieniu: „ w załączniku nr 2 do rozporządzenia w dziale I w tabeli w pkt 3.1 w kolumnie trzeciej pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji, jeżeli występuje.”

uznając, że czynność wskazana przepisem w/w rozporządzenia jest niezgodna z przepisem par. 24 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

/Dz. U. Nr 32 poz 262 z póź. zm./ oraz skutkuje nieuzasadnionym przyzwoleniem na zaniechanie przez diagnostę przeprowadzania badań kontrolnych pojazdu w jego niezbędne wyposażenie opisane par. 24 ust. 1 pkt. 1,


U Z A S A D N I E N I E


Mając za podstawę art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) Minister Infrastruktury wydał Rozporządzenie w dniu 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Treść par. 1 pkt. 2 mówi o dokonaniu zmiany przepisu odnośnie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdu dla pojazdu będącego taksówką.

Zgodnie z uprzednio obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej poz. 996 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach przepis w Załączniku nr 2 określał:

  • wymagania dotyczące kontroli oraz wytyczne dotyczące oceny usterek podczas przeprowadzania dodatkowego badania technicznego pojazdu,

w dziale I

  • przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezgodny z warunkami technicznymi,

  • przedmiot i zakres badania Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający Wytyczne dotyczące oceny usterek.

3. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu, który ma być używany jako taksówka

3.1 Taksówka Oględziny.

1. Brak taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji.

2. Brak gaśnicy, apteczki, koła zapasowego lub koła dojazdowego lub

zestawu naprawczego.

3. Światło „TAXI” nieprawidłowo podłączone lub umieszczone.

4. Napisy niezwiązane z działalnością przewoźnika umieszczone na świetle „TAXI”.

Przepis ten zobowiązywał diagnostę do sprawdzenia, czy w pojeździe mającym być użytkowanym jako taksówka jest zainstalowany taksometr z aktualną legalizacją. Spełnienie tego wymogu skutkowało dopuszczeniem pojazdu do ruchu jako taksówka, natomiast w przypadku braku taksometru lub nieaktualnej jego legalizacji pojazd nie był dopuszczany do ruchu jako taksówka.

Wytyczne dla diagnosty określone par. 1 pkt. 2 w/w Rozporządzeniu powodują częściowe, a właściwie w pełni, zaniechanie obowiązku sprawdzenia pojazdu będącego taksówką, czy jest wyposażony w taksometr lub w aplikację mobilną.

Nastąpiła nieuzasadniona dwuznaczność i niezrozumiała należność w uzyskaniu pozytywnych badań diagnostycznych niezależnie od braku wymaganych urządzeń.

Umożliwienie wybiórczego dokonywania kontroli pojazdu będącego taksówką, w szczególności niezbędnego wyposażenia w taksometr, nie znajduje prawnego uzasadnienia, powoduje nierówne traktowanie przedsiębiorców wykonujących transport drogowy przewóz osób taksówką.

Niezbędne wyposażenie taksówki w taksometr lub aplikację mobilną nakazuje ustawa o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.) w powiązaniu z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z póź. zm.) zapisem art. 2 pkt. 43, który brzmi:

„taksówka – pojazd samochodowy, odpowiednio wyposażony i oznaczony,

przeznaczony do przewozu osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z

kierowcą oraz ich bagażu podręcznego za opłatą ustaloną na podstawie:

a) taksometru albo

b) aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września 2001r.

o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, z późn. zm.).

Przytoczone przepisy w/w ustaw jednoznacznie wskazują na obowiązkowe wyposażenie pojazdu będącego taksówką w odpowiednie urządzenia naliczające należność za przewóz osób. Dają przedsiębiorcy wybór urządzenia pomiędzy taksometrem a aplikacją mobilną, na podstawie którego wskazań będzie naliczał i pobierał opłatę za przewóz taksówką.

O wymogu wyposażenia taksówki w taksometr również stanowi przepis par. 24 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia /Dz. U. Nr 32 poz 262 z póź. zm./

O zmianę skarżonego przepisu wystąpiliśmy pismem z dnia 11 września 2020 r. do Ministerstwa Infrastruktury /zał./ Zwróciliśmy się o przywrócenie przepisu obowiązującego przed zmianą z możliwością jego uzupełnienia poprzez dopisanie aplikacji mobilnej.

Pismem z dnia 01 października 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury wyraziło niemożność dokonania zmiany skarżonego przepisu.

W związku z powyższym zwracamy się jak na wstępie.


797 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page