Search
  • Dyżurny Saper

OPINIA w sprawie WZORÓW LICENCJI


Dot: Projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów,

O P I N I A

Po zapoznaniu się z Projektem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. - w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. poz. 713 oraz z 2018 r. poz. 1584), uważamy za konieczne uzupełnienie w treści wzorów licencji opisanych zał. 2 i 3 poprzez wpisanie w nich obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób oraz pojazd lub pojazdy którymi będzie wykonywał przewozy osób natomiast w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką /zał. 4/ należy uzupełnić o wpis pojazdu lub pojazdów którymi przedsiębiorca będzie wykonywał przewozy osób. W licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób /zał. 6/ powinien być określony obszar jego działalności.

We wzorach wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego o którym mowa w zał. 8, 9 i 10 brakuje wpisu zatrudnionej osoby, osoby która będzie uprawniona do wykonywania transportu drogowego przewóz osób na podstawie tego wypisu na rzecz właściwego przedsiębiorcy. Brak wykazania zatrudnionej osoby w wypisie spowoduje swobodne zatrudnianie na „czarno” bez żadnej konsekwencji dla zatrudniającego. Z racji konieczności zmian odnośnie wzorów licencji i wypisów warto rozważyć zasadność utrzymania formatu tych druków. Jest ku temu okazja aby tego rodzaju dokument był formatu dowodu osobistego.


4 views0 comments