top of page
Szukaj

Wniosek do Głównego Urzędu Miar o cofnięcie certyfikatu dla ekasy UBER

Szanowny Panie Prezesie,

po zapoznaniu się z treścią Decyzji nr PT 13/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz z funkcjami oprogramowania kasy rejestrującej ELZAB KW1 , w zestawieniu z przytoczonymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. poz. 106 z dnia 23 stycznia 2020 r.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. Poz. 957), zachodzi domniemanie, że kasa rejestrująca, o której mowa, nie spełnia wymogów opisanych w/w aktach prawnych.


Kasa rejestrująca ELZAB KW1 została skonstruowana wyłącznie na potrzeby firmy Uber. Nie jest ona przystosowana do jednostkowego użytkowania przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w transporcie drogowym przewóz osób pojazdem samochodowym, o których mowa w art. 5b ust. ustawy o transporcie drogowym.

Przyzwolenie Pośrednikowi na możność ingerowania lub zmian danych w kasie rejestrującej stymulowanej dowolną aplikacją mobilną, nie mającą odpowiedniej Decyzji potwierdzającej spełnienie wymogów opisanych stosownymi przepisami i dopuszczeniem do obrotu na terenie kraju, jest co najmniej niezrozumiałe.


Mając na względzie niezgodność oprogramowania w funkcje kasy rejestrującej, o której mowa w par. 4 ust. 1 pkt. 2 lit., a opisanych w rozdziale 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, zwracamy się o:

- cofnięcie Decyzji nr PT 13/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. potwierdzającej spełnienie wymogów w tym oprogramowanie w funkcje wymagane ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. poz. 106 z dnia 23 stycznia 2020 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. Poz. 957) wydanej dla kasy rejestrującej ELZAB KW1,


U Z A S A D N I E N I E


Decyzją nr PT 13/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r. Głównego Urzędu Miar wydano potwierdzenie dla kasy rejestrującej ELZAB KW1, że spełniła ona wymogi opisane ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w art. 111 ust. 6 a oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. póz. 957). Powyższą Decyzją umożliwiono wprowadzenie kasy rejestrującej ELZAB KW1 do obrotu na terytorium kraju.


Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. Póz. 957), treść par. 4. ust. 1. w brzmieniu:

„Kasy, ze względu na przeznaczenie do prowadzenia ewidencji danego rodzaju

sprzedaży lub w dany sposób, dzieli się na następujące kategorie.”

wykazuje, na jakie kategorie dzielą się kasy rejestrujące.

Natomiast pkt. 2) lit. a w brzmieniu:

„kasy o zastosowaniu specjalnym – kasy, które uwzględniają szczególne

zastosowanie tych kas i odpowiadają szczególnym wymaganiom technicznym

określonym w rozdziale 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia, związanym ze

szczególnymi formami prowadzenia ewidencji sprzedaży określonych towarów

i usług, obejmujące kasy:

a) przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu

osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu

okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6

września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz

z 2020 r. poz. 875)”

mówi o kategorii kasy, kasy rejestrującej specjalnego zastosowania, która zgodnie z przepisem jest przeznaczona do prowadzenia ewidencji świadczonych usług w przewozach osób samochodem osobowym.


W następstwie tej delegacji w Rozdziale 4 załączniku 1 par. 50 ust. 1 w brzmieniu:

„ Kasa, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, jest wydzielonym

modułem aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ustawy z dnia 6 września

2001 r. o transporcie drogowym, albo stanowi oddzielną aplikację zintegrowaną

z tą aplikacją lub współpracuje z taksometrem.”

ściśle określono wymagania techniczne dla kas o zastosowaniu specjalnym oraz że ma ona współpracować w sposób zintegrowany z aplikacją mobilną, o której mowa w art. 13b ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. 2001 Nr 125 poz. 1371 z poź. zm./ z dnia 6 września 2001 r.) oraz art. 2 pkt. 43 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 z póź. zm.), lub taksometrem.

Według danych technicznych kasy rejestrującej ELZAB KW1 nie spełnia ona wymogu opisanego w par. 50 ust. 1.

Nie może ona współpracować w sposób zintegrowany z taksometrem lub aplikacją mobilną. Nie można jej podłączyć do nośnika danych, jakim jest taksometr, lub nośnika generującego aplikację mobilną.

Jest to niezgodne z przepisem par. 50 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz. U. Poz. 957)


Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. poz. 106 z dnia 23 stycznia 2020 r.) art. 111 ust. 3a pkt. 1 podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

W tym przypadku kasa rejestrująca ELZAB KW1 również nie spełnia tego wymogu, albowiem podatnik nie może wywiązać się z tego obowiązku, ponieważ nie drukuje ona paragonów fiskalnych dostępnych dla usługobiorcy w miejscu wykonania usługi. W rozumieniu w/w przepisów kasa rejestrująca powinna być funkcyjnie przystosowana do wydruku paragonów fiskalnych w formie papierowej, jak i wydania go w formie e-paragonu drogą elektroniczną, przy czym e-paragon powinien być przesłany na podany adres elektroniczny nabywcy w trybie natychmiastowym po wykonaniu sprzedaży usługi, a nie po kilku a nawet kilkudziesięciu godzinach, co jest czynione przez aplikację mobilną, a nie przez przedmiotową kasę rejestrującą. Brakuje w kasie rejestrującej ELZAB KW1 oraz w aplikacji mobilnej oprogramowania - funkcji umożliwiającej kierowcy dokonanie wpisu adresu elektronicznego nabywcy, na który mógłby wysłać paragon elektroniczny potwierdzający przyjęcie opłaty za wykonaną usługę.

O tym mówi przepis par. 18 w/w rozporządzenia Ministra Finansów, który jedynie umożliwia podatnikowi na wydanie nabywcy - ale tylko za Jego wyraźną zgodą - paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej, zarazem potwierdzając, że podstawowym obowiązkiem podatnika jest wydanie nabywcy paragonu fiskalnego w formie papierowej bezzwłocznie po wykonaniu sprzedaży usługi.

Zgodnie z par. 50 ust. 2 pkt.2 lit. b) kasa rejestrująca powinna otrzymać z aplikacji mobilnej lub taksometru dane o przebytej w kursie drodze. Przebytą w kursie drogę z punktu a do punktu b. mierzy i wskazuje taksometr, natomiast aplikacja mobilna tylko sugeruje odległość wirtualnie i przed rozpoczęciem jazdy, co sprawia, że dane o przebytej drodze przekazywane przez aplikację mobilną są fałszywe. Przepisy par. 50 wyraźnie wskazują, że kasa rejestrująca musi otrzymywać dane o takich samych parametrach przekazywanych przez aplikację mobilną lub taksometr.

W par. 21 ust. 19 rozporządzenia Ministerstwo wyraźnie zaznacza obowiązek podania listy współpracujących z daną ekasą taksometrów i aplikacji wraz z kopiami ich certyfikatów.

Decyzja nr PT 13/2020 nie zawiera takiej listy.

Mając na względzie prawidłowe ewidencjonowanie obrotu, zgodne ze stanem faktycznym a nie wirtualnym, zwracamy się jak na wstępie.


Sławomir Czajka

Sekretarz Krajowej Izby

Gospodarczej Taksówkarzy TAXI


Do wiadomości:

Minister Finansów

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Konferencja Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej

Konferencja i prezentacja projektu uchwały o zmianie maksymalnych cen taryfowych w warszawskich taksówkach. Po konferencji i dyskusji materiał audio z tekstem projektu i uzasadnieniem złożonym do głos

Comments


bottom of page