top of page

STATUT IZBY

ROZDZIAŁ I

Nazwa, charakter, teren działania, siedziba,

Par. 1.
1. Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy Taxi, zwana dalej Izbą, jest samorządną i niezależną organizacją działającą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Działa na podstawie ustawy, o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. / Dz. U. nr. 35 poz. 195 z póź. zm./.

Par. 2.
Izba jest organizacją samorządną, niezależną od organów władzy i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych, pracodawców, związków zawodowych i innych organizacji społeczno-zawodowych.

Par. 3
Działalność Izby oparta jest na statucie Izby oraz wartościach demokratycznych i praworządności. Prowadzi działalność w zakresie obrony praw, godności, interesów zawodowych, materialnych i społecznych, prowadzących działalność gospodarczą w transporcie drogowym.

Par. 4.
1. Izba może nabywać i zbywać majątek trwały i ruchomy, zaciągać wszelkiego rodzaju zobowiązania, prowadzić działalność gospodarczą, pozywać i być pozywanym.
2. Izba odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Członkowie Izby nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Izby.
3. Izba nie odpowiada wobec osób trzecich za zobowiązania członków Izby.

Par. 5
1. Izba obejmuje swoją działalnością obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.

Par. 6
Izba używa pieczęci z nazwą Izby i znakiem graficznym ustalonym przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne, zadania i formy działania,

Par. 7.
1. Izba jest organizacją samorządną, powołaną do ochrony praw i interesów zawodowych, materialnych i socjalnych, prowadzących działalność w transporcie drogowym w ramach obowiązującego porządku prawnego.
2. Izba reprezentuje w szczególności:
- prowadzących działalność gospodarczą w transporcie drogowym taksówką osobową – taxi
- przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie,
- osoby lub podmioty objęte statutowo przez poszczególne organizacje wchodzące w skład Izby,
3. Celem działania Izby jest:
1/ obrona i ochrona praw i interesów zawodowych, materialnych i socjalnych,
2/ opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych w zakresie objętym zadaniami Izby,
3/ wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej i społecznej,
4/ przeciwdziałanie i prowadzenie starań w usuwaniu nieprawidłowego działania władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców i innych organizacji społeczno – zawodowych.
5/ inicjowanie zmian i przedkładanie własnych projektów zmian ustawodawczych i uchwałodawczych,

Par. 8.
Izba realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z organami władzy ustawodawczej i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawcami, związkami zawodowymi i innymi organizacjami społeczno – zawodowymi,
2. reprezentowanie wobec władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców, związków zawodowych i innych organizacji społeczno – zawodowych,
3. opiniowanie i współtworzenie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych, przedkładanie własnych projektów aktów prawnych,
4. inicjowanie zmian i popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki,
5. tworzenie funduszy celowych, w tym szkoleniowego, eksperckiego,
6. zawieranie i wypowiadanie porozumień pomiędzy Izbą a władzą i administracją państwową, samorządem terytorialnym innymi pracodawcami i związkami zawodowymi,
7. współdziałanie z samorządem terytorialnym i administracją państwową w określaniu wydawanych licencji lub zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową,
8. wykonywanie niektórych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa dla administracji Państwowej.
9. inicjowanie zmian w zakresie cen i strefy cen (stawek taryfowych) na przewóz osób i ładunków taksówkami,
10. prowadzenie działalności gospodarczej świadcząc usługi transportowe w tym transport osobowy taxi, łączność w systemie radio-taxi,
11. prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej,
12. prowadzenie kursów, szkoleń zawodowych i egzaminów,
13. informowanie członków Izby o działaniach Izby,

Par. 9.
Dla realizowania swoich celów Izba może współpracować, zawierać porozumienia i umowy z organami władzy i administracji państwowej, samorządem terytorialnym, związkami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, organizacjami gospodarczymi i innymi organizacjami społeczno - zawodowymi w kraju i zagranicą oraz wstępować we wszystkie dopuszczalne powiązania organizacyjno prawne.

Par. 10.
Za szczególne zasługi w realizacji zadań Izby, mogą być nadane przez Izbę honorowe odznaki, godność honorowego Prezesa Izby, oraz przedkładanie wniosków do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń państwowych.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki,

Par. 11.
1. Przystąpienie do Izby jest dobrowolne.
2. Izba zrzesza osoby fizyczne i prawne wykonujące działalność w transporcie drogowym taksówką osobową.
3. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność na rzecz taksówek osobowych.
4. Członkami Izby mogą być także przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). W Krajowej Izbie Gospodarczej mogą zrzeszać się również organizacje gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego.
5. Zakończenie działalności gospodarczej, zawodowej lub utrata zdolności do jej wykonywania /wiek, choroba/, nie oznacza utraty członkostwa.

Par. 12.
1. Członkostwo w Izbie nabywa się na podstawie uchwały Zarządu Krajowego po złożeniu pisemnej deklaracji o zamiarze przystąpienia.
2. Członek Izby w każdym czasie może wypowiedzieć swoje członkostwo.

Par. 13.
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
1. wystąpienia z Izby.
2. skreślenia z rejestru członków lub wykluczenia,
3. zgonu.

Par. 14.
Członek Izby ma prawo:
1. korzystania z pomocy Izby w obronie swoich praw i interesów,
2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Izby /bierne i czynne prawo wyborcze/,
3. składania wniosków, postulatów do władz Izby,
4. brać czynny udział w życiu Izby,
5. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Izby,
6. być na bieżąco informowanym o decyzjach i działaniach wszystkich instancji Izby, brać udział w zebraniach na których władze Izby podejmują uchwały dotyczące jego osoby.

Par. 15.
Członek Izby jest zobowiązany:
1. przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby
2. brać czynny udział w życiu i działalności Izby, ,
3. uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych do których przynależy, w posiedzeniach władz do których został wybrany oraz w zebraniach sprawozdawczo – wyborczych,
4. przyczyniać się do kształtowania dobrych stosunków międzyludzkich i aktywnej postawy dla dobra i prestiżu zawodu taksówkarza.

ROZDZIAŁ IV

Władze i struktura organizacyjna Izby

Par. 16.
1. Kadencja wszystkich władz Izby trwa pięć lat.
2. Wszystkie władze Izby pochodzą z wyboru.
3. Obowiązują podstawowe zasady wyborcze:
a/ głosowanie jest jawne chyba że statut przewiduje głosowanie tajne,
b/ nie ogranicza się liczby kandydatów
c/ głosuje się na poszczególnych kandydatów,
d/ do władz Izby nie może być wybrana osoba, która nie jest aktualnym członkiem Izby,
e/ wybory, przeprowadzone na Walnym Zgromadzeniu są ważne gdy bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych członków lub delegatów,
f/ kandydatem może być tylko osoba obecna i uprawniona do głosowania na zebraniach wyborczych podczas którego dokonuje się wyboru.
4. Zarząd Krajowy prowadzi ewidencję członków i struktur regionalnych. struktury regionalne prowadzą ewidencję członków zamieszkałych na terenie objętym działaniem regionu.
5. W przypadku rezygnacji lub zejścia członka Zarządu Krajowego, Zarząd Krajowy może uzupełnić skład Zarządu Krajowego do liczby określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z pośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach do Zarządu Krajowego na ostatnim wyborczym Walnym Zgromadzeniu przy czym kadencja z wyboru uzupełniającego trwa do najbliższego Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo – wyborczego.

Par. 17.
Naczelnymi władzami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Krajowy,
3. Krajowa Komisja Rewizyjna,
4. Krajowy Sąd Koleżeński,

Par. 18.
Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie a pomiędzy jego posiedzeniami, najwyższą władzą jest Zarząd Krajowy.

Par. 19.
1. Walne Zgromadzenie odbywa się w miarę potrzeb i ma charakter informacyjno-sprawozdawczy. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Krajowy.
2. W razie szczególnego zagrożenia interesów Izby, na wniosek co najmniej 2/3 członków względnie 2/3 delegatów lub Krajowej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Krajowy obowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd Krajowy w tym terminie, może go zwołać Krajowa Komisja Rewizyjna.
3. Po upływie kadencji władz Krajowych Izby, Zarząd Krajowy zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo - wyborcze, nie później jak do trzech miesięcy od daty upływu kadencji. Zarząd Krajowy może z własnej inicjatywy zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Par. 20.
1. Do czasu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem decydującym uprawnieni są wszyscy członkowie Izby.
2. Zarząd Krajowy określa liczbę delegatów oraz liczbę delegatów z poszczególnych Regionów uwzględniając liczebność członków. Zarząd Krajowy określi tryb i zasady wyboru delegata na Walne Zgromadzenie.
3. Mandat delegata zachowuje ważność do otwarcia kolejnego Walnego Zgromadzenia. Mandat wygasa wskutek, śmierci delegata, wystąpienia lub wykluczenia z Izby, odwołania przez wyborców albo rezygnacji.

Par. 21.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalanie zmian statutu,
2/ podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich członków i struktur Izby, które nie zostały wyrażanie określone i zastrzeżone w statucie,
3/ ustalanie składki członkowskiej,
4/ uchwalanie programu działania Izby,
5/ wybór Prezesa Izby,
6/ wybór Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
7/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
8. udzielanie absolutorium, Prezesowi Izby, członkom Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowemu Sądowi Koleżeńskiemu,
9/ podejmowanie uchwał w treści zapisu w par. 10. statutu Izby,
2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia niezbędny jest udział w głosowaniu co najmniej połowy liczby uprawnionych członków lub delegatów. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów.
3. Przy uchwałach o zmianie statutu, obowiązuje bezwzględna większość głosów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków lub delegatów.
4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym chyba że statut przewiduje głosowanie tajne. Na żądanie co najmniej 1/4 obecnych członków lub delegatów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie.

Par. 22.
Zarząd Krajowy jest władzą nadrzędną wobec struktur Regionalnych oraz innych struktur organizacyjnych tworzonych dla realizacji celów i zadań statutowych Izby.

Par. 23.
1. Zarząd Krajowy składa się od 3 do 11 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Postanowieniem Walnego Zgromadzenia wybór może być dokonany w głosowaniu tajnym.
2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
1/ realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
2/ reprezentowanie Izby na terenie całego kraju wobec władz i administracji państwowej, samorządu terytorialnego, pracodawców, związków zawodowych, instytucji gospodarczych i innych organizacji społeczno - zawodowych,
3/ koordynowanie działań i uchwalanie wiążących ustaleń dla wszystkich struktur organizacyjnych Izby,
4/ wybór ze swego grona V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, osób funkcyjnych,
5/ podejmowanie decyzji o podjęciu działalności gospodarczej i jej formach organizacyjnych,
6/ uchwalanie zmian w statucie w par. 8. na zapis umożliwiający rozszerzenie działalności gospodarczej innej od wskazanych w tym paragrafie,
7/ udzielanie pomocy członkom, w tworzeniu struktur Regionalnych, oraz udzielanie członkom stosownych pełnomocnictw uprawniających w działaniu na rzecz Izby,
8/ powoływanie i rozwiązywanie struktur regionalnych Izby,
9/ określanie strukturom lub członkom Izby oraz osobom działającym na rzecz Izby, zakresu ich działania i uprawnień do reprezentowania w imieniu Izby,
10/ uchwalanie wysokości wynagrodzenia dla osób wykonujących pracę na rzecz Izby i pracowników zatrudnionych przez Zarząd Krajowy,
11/ powoływanie i odwoływanie komisji celowych, powoływanych do współdziałania i realizowania zadań statutowych Izby, określanie zakresu ich działania i udzielanie im stosownych uprawnień,
12/ podejmowanie innych działań nie zastrzeżonych dla innych władz Izby,
3. W skład Zarządu Krajowego wchodzi Prezes Izby.
4. W zebraniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć z głosem doradczym Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
5. Do ważności uchwał Zarządu Krajowego, niezbędny jest udział w głosowaniu bezwzględna większość członków Zarządu Krajowego. Uchwały zapadają zwykłą większością oddanych głosów jeżeli statut nie mówi inaczej.

Par. 24.
Wybór Prezesa Izby dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Postanowieniem Walnego Zgromadzenia wybór może być dokonany w głosowaniu tajnym. 

Par. 25.
Prezes Izby reprezentuje Izbę na zewnątrz, kieruje pracami Zarządu Krajowego, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków Zarządu Krajowego. Dla pracowników zatrudnionych przez Zarząd Krajowy, Prezes Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Par. 26.
Do zaciągania zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, składania oświadczeń oraz podpisywania umów w imieniu Izby upoważniony jest, Prezes Izby jednoosobowo lub Zarząd większością głosów.

Par. 27.
1. Krajowa Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie może postanowić o dokonywaniu wyboru w głosowaniu tajnym. .
2. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3. Komisja działa w oparciu o statut Izby i regulaminów wewnętrznych.

Par. 28.
Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1/ prowadzenie kontroli działalności Izby a zwłaszcza jej gospodarki finansowej,
2/ przedstawianie uwag i wniosków Zarządowi Krajowemu i Prezesowi Izby dotyczących działalności Izby,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności, wyników kontroli oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Izby i Zarządowi Krajowemu przez Walne Zgromadzenie.
4/ Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, nie może wchodzić w skład innych organów Izby. 

Par. 29.
1. Krajowy Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. Postanowieniem Walnego Zgromadzenia wybór może być dokonany w głosowaniu tajnym.
2. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Krajowy Sąd Koleżeński działa w oparciu o statut Izby i obowiązujące prawo.
4. Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy, rozpatrywanie wniosków i skarg dotyczące działalności członka na szkodę Izby lub członka,
5. Sąd Koleżeński może ukarać członka Izby:
a/ upomnieniem,
b/ naganą,
c/ zawiesić w prawach członka do czasu naprawienia szkody materialnej lub moralnej poczynionej na szkodę Izby lub jego członka,
d/ wykluczyć z członkostwa w Izbie,
6. Członek Krajowego Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić w skład innych organów Izby.
7. Skreślenie z rejestru członków lub wykluczenie następuje uchwałą podjętą przez Krajowy Sąd Koleżeński powziętą z inicjatywy własnej lub innych władz Izby, w przypadku gdy członek nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej sześć miesięcy, postępuje w sposób sprzeczny ze statutem i programem Izby, lub nie licujący z godnością członka Izby.
8. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownej chwały. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu ulega zawieszeniu. Decyzja Zarządu Krajowego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V

Fundusze i majątek Związku,

Par. 30.
1. Fundusze Izby tworzone są:
1/ z zapisów, darowizn, dotacji, i innych niestałych dochodów,
2/ z wpłat członkowskich na fundusze celowe,
3/ ze składek członkowskich,
4/ z dochodów z majątku Izby oraz z prowadzonej działalności gospodarczej,
2. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa, gotówka, papiery wartościowe i
inne aktywa.

Par. 31.
Działalność finansowa Izby jest jawna.
1. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli członek zalega w opłacie składki członkowskiej powyżej trzech miesięcy, może być zawieszony w prawach członka przez Zarząd Krajowy do czasu uregulowania należności.
3. Zasady płatności, zasady podziału kwot uzyskanych ze składek między organizacje strukturalne Izby, określa Zarząd Krajowy w uchwale finansowej.
4. Wobec struktur regionalnych, nie partycypujących w kosztach działania władz wyższego szczebla mogą być zastosowane sankcje, od upomnienia do skreślenia włącznie z rejestru Izby.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

Par. 32.
1. Kadencja władz Izby trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem wpisu do Rejestru Sądowego Izby.
2. Ustępujące władze Izby pełnią obowiązki zgodnie z zapisem statutowym i Rejestrem Sądowym do czasu uzyskania wpisu do Rejestru Sądowego Izby nowo wybranych władz Izby.

Par. 33.
Rozwiązanie Izby może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia większością 3/5 głosów przy obecności 4/5 członków lub delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu Likwidatora oraz uchwałę o przeznaczeniu pozostawionego majątku.

Par. 34.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

bottom of page