top of page
Szukaj

Opinia KIGT. Ustawa o badaniach dla taksówkarzy.

Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy "TAXI"

dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 stycznia 2020 numer projektu UC18


Szanowny Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury,


O P I N I A

Szanowny Panie Ministrze,

stosownie do § 36 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późń. zm.) i w związku z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 stycznia 2020 r. wraz z jego uzasadnieniem i oceną skutków regulacji: Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy „Taxi” przesyła następujące stanowisko:


Krajowa Izba Gospodarcza Taksówkarzy „Taxi” wnosi o pozostawienie katalogu wyłączeń w takim brzmieniu, jaki został sformułowany w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018, a więc o usunięcie zapisu art. 1 ust. 2c zwalniającego kierowcę pojazdu „do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E” (art. 39a ust. 3 pkt. 1) z wymagań opisanych w art. 39a ust. 1 pkt. 3 i 4 Ustawy o transporcie drogowym.


Uzasadnienie:

Intencją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 jest przede wszystkim ujednolicenie zasad uzyskiwania świadectwa kwalifikacji i odnosi się ona zasadniczo do posiadaczy praw jazdy kat. C i D, podczas , gdy w/w projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i niektórych innych ustaw reguluje również przewóz osób pojazdami wymagającymi uprawnień kat.B (a więc także taksówek) -w dziale Przewóz Drogowy w art 39a ust.1 pkt. 3 i 4.

Z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018 r. pkt.1 i 2bezpośrednio wynika również, iż ustawodawca powinien dążyć do poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zlikwidowanie obowiązku badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdu „do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E” według naszej oceny będzie miało przeciwne skutki.

Zapis art. 1 ust. 2c poszerza katalog w/w Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/645 z dnia 18 kwietnia 2018, a w rezultacie zwalnia z obowiązkowych badań osoby wykonujące przewóz drogowy, kierowców pojazdu „do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E”.

W/w zapis art. 1 ust. 2c według naszej oceny zagraża bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ uprawnienia w zakresie grupy 1 uzyskiwane są na podstawie jednokrotnego badania lekarskiego. W przypadku osób wykonujących odpowiedzialną i obciążającą pracę zawodową związaną z przewozem drogowym, odpowiedzialnością za życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego konieczne jest okresowe weryfikowanie zarówno ich stanu zdrowia, jak i możliwych przeciwwskazań psychologicznych. Badania jednoznacznie wskazują na obniżanie się z wiekiem sprawności poznawczej i psychomotorycznej, która często stanowi przeszkodę nawet w prywatnym użytkowaniu samochodów.

Badania psychologiczne obejmują swoim zakresem sprawność intelektualną i procesy poznawcze, osobowość z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, dojrzałości społecznej i sprawności psychomotorycznej. Nie ulega wątpliwości, iż zakres badania psychologicznego dotyka bardzo ważnych sfer funkcjonowania człowieka. Kierowcy pojazdu „do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B lub B+E”, a więc także kierowców taksówek z kat. B zajmują się jazdą zawodowo, a zakres ich odpowiedzialności za pasażerów których przewożą oraz poziom stresu (związany z sytuacjami występującymi w ruchu drogowym, presją czasu) są znaczące. Nie ulega więc wątpliwości, iż przekłada się to na ich funkcjonowanie w życiu codziennym, wzrost agresywności, skłonności do podejmowania zachowań ryzykownych, niestabilności emocjonalnej, samooceny, co ma znaczący wpływ na sprawność kierowcy. Jedynie badania psychologiczne obejmujące swoim zakresem wywiad bezpośredni i obserwację osoby badanej, badanie narzędziami diagnostycznymi oraz ocenę i opis osoby badanej pod względem cech wymienionych powyżej jest w stanie stwierdzić, czy u osoby badanej nie występują przeciwwskazania psychologiczne do pracy na stanowisku kierowcy, a więc czy jednostka taka nie będzie stanowiła zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego i siebie samej.

Natomiast celem badań lekarskich jest ocena czy stan zdrowia kierowcy/kandydata na kierowce pozwala mu uczestniczyć w przewozie drogowym. U osób badanych sprawdza się przede wszystkim wzrok (sprawdzane jest m.in. pole widzenia i to czy kierowca dobrze widzi po zmroku, czyli czy nie ma tzw. kurzej ślepoty), słuch, zmysł równowagi oraz układy: ruchu, sercowo-naczyniowy, oddechowy i nerwowy( chodzi m.in. o wykluczenie padaczki). Sprawdzane są także funkcjonowanie nerek oraz czy kandydat na kierowce nie ma cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii. Podczas badania lekarz ocenia także stan psychiczny przyszłego kierowcy i to czy nie jest on uzależniony od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Badania lekarskie i psychologiczne spełniają więc bardzo ważną rolę w ocenie zdrowia osób zajmujących się przewozem drogowym. Usunięcie konieczności przechodzenia tych badań będzie się wiązać z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W tym miejscu warto nadmienić, iż koszty zdarzeń drogowych KRBRD oszacowała w 2018 roku na 56,6 mld złotych, a więc wielokrotnie więcej niż korzyści płynące z ograniczenia badań określone w OSR.

Należy przyjąć z zadowoleniem projekt wprowadzania orzeczeń lekarskich i psychologicznych do Centralnej Ewidencji Kierowców. Wnosimy jednak o to, by dotyczyło to nie tylko kierowców kategorii C i D, ale również kategorii B/taxi/. Zmniejszyłoby to pole do wszelkich nadużyć m. in. fałszowania orzeczeń.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.


Sekretarz Vice-Prezes Zarządu - Sławomir Czajka

Przewodniczący Regionu Warszawskiego - Dariusz Góralczyk

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page