Search
  • Dyżurny Saper

OPINIA ZWIĄZKU o warunkach dla APLIKACJI MOBILNYCH


Dot: Projektu Rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. - w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób,

O P I N I A

Po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia z dnia 10 września 2019 r. - w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób, stwierdzamy w treści projektu Rozporządzenia brak stanowczego określenia wymogów jakie mają być zastosowane w aplikacji służącej do naliczania opłaty za przewóz osób taksówką lub pojazdem niebędącym taksówką.

Minimalne wymagania funkcjonalne dla aplikacji mobilnej oraz aplikacji mobilnej działającej przy udziale systemu teleinformatycznego są nie wystarczające względem potrzeb rzetelnego i uczciwego rozliczenia za wykonaną usługę.

W urządzeniach do naliczania opłat za przewóz osób (taksometr), zawsze są stosowane kryteria które powodują, że przewoźnik (taksówka) pobiera opłatę naliczoną zgodnie za przebytą drogę wg ustalonego cennika. Aplikacja tego nie zapewnia. Opłata naliczona przez aplikację za tą samą drogę w tych samych warunkach będzie różna albowiem, system nawigacji ma zbyt dużą różnicę wskazu odległości u różnych operatorów telekomunikacyjnych przy czym, nawigacja wskazuje często dalszą drogę i niejednokrotnie błędnie. Aplikacja nie zapewnia pomiaru rzeczywistego, natomiast na podstawie pomiaru orientacyjnego nie może być naliczana opłata, będzie ona niezgodna z cennikiem ustalonym przez przedsiębiorcę (przewoźnika) oraz przez Rady Miast albowiem mają one delegację ustawową do uchwalenia cen za przewozy osób. Zatem opłata za przewóz winna być pobierana o pomiar rzeczywisty a nie wirtualny. Propozycja pobierania opłat na podstawie wirtualnych wyliczeń przyczyni się do kryminogennej działalności „Pośredników” co już jest wykorzystywane przez nie które „firmy” działające w transporcie drogowym przewóz osób. W treści Rozporządzenia nie znajdujemy w aplikacji odniesienia co do stosowanych • taryf, • stref , • opłaty za 1 km i następny km, jak one mają w niej funkcjonować, • brak wskazania zmiany naliczenia kwoty w trakcie trwania przewozu z 1 taryfy na drugą, z pierwszej strefy na drugą, • brak naliczenia rzeczywistego czasu wykonania usługi, według aplikacji jest on wirtualny, natomiast proponowane zapisy dotyczące aplikacji są na potrzeby „Pośredników”, zapominając o tym, że nie mają oni żadnych uprawnień do dyktowania cen na przewozy osób innym Przedsiębiorcom.

Gromadzenie danych pasażera ( przez lat 5) jest nierealne, kłania się Ochrona Danych Osobowych oraz Konstytucja R.P.. Pasażer nie ma obowiązku podawania prawdziwych swoich danych, natomiast Pośrednik lub Przewoźnik nie ma prawa do gromadzenia danych pasażera ani skąd, ani dokąd się udaje (niezależnie od tego że narzucono im ten wymóg ustawowo). Nie ma takiego czegoś jak bezpieczne przetwarzanie danych komputerowo, nie ma skutecznych zabezpieczeń przed „wykradzeniem danych osobowych”, nie ma skutecznych zabezpieczeń przed zakłóceniami systemu aplikacji. Można bez trudu zakłócić działalność Aplikacji indywidualnemu użytkownikowi lub wszystkim, tym samym powodując nie możność wykonywania przewozów czyli obopólne straty finansowe natomiast, wszystkim użytkownikom funkcjonowanie taksometru nie da się zakłócić. Powyższe stwarza niekontrolowany wypływ danych osobowych, swobodne przekazywanie pomiędzy „Pośrednikami” i osobom postronnym. Zapis stanowi o chęci prowadzenia nieuzasadnionej inwigilacji społeczeństwa korzystających z usług przewozowych. W treści projektu Rozporządzenia nie znajdujemy również odniesienia co do delegacji ustawowej, kto ma utworzyć aplikację (w rozumieniu każdy może ją tworzyć). W związku z powyższym opinia nasza nie może być inna jak negatywna albowiem proponowane zapisy aplikacji w Rozporządzeniu nie spełniają wymogów rynku odnośnie rozliczenia prawidłowego i rzetelnego za wykonaną usługę. Zważyć też trzeba, że proponowana Rozporządzeniem aplikacja w tej materii jest niezgodna z obowiązującą Dyrektywą UE.


41 views0 comments